Coverpage-aboutsarin

Heading-bullet-front เกี่ยวกับโครงการสาริน Heading-bullet-back

บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมีแนวคิดที่ต้องการทำเมืองให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบ บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ จึงเกิดเป็นโครงการสารินซิตี้พระราม 2 บนเนื้อที่ 5,200 ไร่ โดยออกแบบและจัดวาง Master Plan Community ซึ่งใช้เป็นแผนหลักต ลอดการพัฒนาโครงการ การวางผัง Master Plan Community เป็นการผสมผสานการอยู่อาศัยในชุมชนกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติให้ใกล้ชิดกันมากที่สุด โดยจัดเนื้อที่กว่า 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่เปิดโล่งที่เชื่อมโยงทุกๆ ส่วนของโครงการเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งจัดระบบการคมนาคมโดยเน้นให้เกิดการหมุนเวียนและคล่องตัวแยกส่วนพาณิชย์และบริการสาธารณะออกจากส่วนที่อยู่อาศัยซึ่งจะทำให้บริเวณ ที่พักอาศัยมีความสงบและปราศจากสิ่งรบกวน

เป้าหมายหลัก

  • สร้างชุมชนใหญ่ที่สมบูรณ์ (Master Plan Community)
  • สร้างบรรยากาศในโครงการให้มีความร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติ และมีความสมดุลระหว่างที่พักอาศัย การพักผ่อน
  • คำนึงถึงความปลอดภัย และการบำรุงรักษาของสภาพการอยู่อาศัย
  • จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น และเพียงพอกับจำนวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ

รายละเอียด

เจ้าของโครงการ : บริษัท สาริน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ขนาดที่ดิน : 5,200 ไร่
ทุนจดทะเบียน : 1,170 ล้านบาท
สถานที่ตั้ง : ถนนพระราม2 กม. 20

สารินดีอย่างไร ?

Heading-bullet-small-front เกี่ยวกับโครงการสาริน

Whysarin-image-00
  • วางระบบการคมนาคมให้สอดคล้องกับการแบ่งพื้นที่ใช้งาน
  • เน้นการหมุนเวียนและความคล่องตัวของการจราจร โดยวางแผนจัดทำวงแหวนรอบนอกเพื่อเป็นถนนรอบชุมชนพร้อมกับจัดสร้าง ถนนแยกเข้าสู่พื้นที่หรือชุมชนต่างๆ
  • ขนาดและจำนวนถนนเพียงพอกับปริมาณของจำนวน ประชากรในโครงการ

Heading-bullet-small-front ระบบสาธารณูปโภค

Whysarin-image-01

ระบบไฟฟ้า / ประปา / โทรศัพท์ / การกำจัดขยะมูลฝอย / ระบบบำบัดน้ำเสียได้ถูกจัดวางระบบให้เพียงพอกับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Heading-bullet-small-front มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

Whysarin-image-02

สาริน พร็อพเพอร์ตี้ห่วงใยและมุ่งมั่นทะนุถนอม ความรื่นรมย์จากรุ่นสู่รุ่นแก่ทุกครอบครัวจึงได้ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเพื่อย้ำความมั่นใจว่าสารินซิตี้เป็นเมืองห่างไกลมลพิษอย่างแท้จริง